NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
10/01/2017
1.      Công tác Kế hoạch – tổng hợp
-       Là đầu mối phối hợp với các đơn vị trong toàn Trường tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành nhiệm vụ trọng tâm, kế hoạch công tác, chiến lược dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của Trường;
-       Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc theo dõi, giám sát và đánh giá việc triển khai kế hoạch hoạt động của toàn Trường và các đơn vị;
-       Phối hợp với các đơn vị lập lịch công tác tuần, phổ biến đến các đơn vị, theo dõi, đôn đốc thực hiện lịch công tác;
-       Phối hợp các đơn vị thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
2.      Công tác Văn thư, lưu trữ
-       Chịu trách nhiệm tiếp nhận, phân loại, vào sổ các loại công văn, thư tín, chứng từ, điện báo, fax từ các nơi gửi về Trường, trình Hiệu trưởng và chuyển đến các đơn vị chức năng liên quan để xử lý, giải quyết;
-       Là đầu mối phối hợp với các đơn vị trong việc chuyển công văn, tài liệu, thư tín của các đơn vị. Chuyển fax, thư tín điện tử, đăng ký điện thoại đường dài đến các địa phương trong và nước ngoài theo yêu cầu của lãnh đạo Trường;
-       Quản lý con dấu, chữ ký theo quy định của pháp luật và sự phân công của Hiệu trưởng;
-       Cấp giấy đi đường, giấy giới thiệu.
3.      Công tác Lễ tân, Khánh tiết;
-       Tổ chức thực hiện công tác lễ tân. Trực tiếp hoặc phối hợp với các đơn vị trong Trường sắp xếp lịch làm việc, tiếp đón khách của Trường. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho lãnh đạo cấp Trường đi công tác;
-       Thiết kế, quản lý và phân phối các tặng phẩm của Trường;
-       Chịu trách nhiệm chính trong công tác tổ chức hội nghị CBNV-GV hàng năm và các đại hội, hội nghị, lễ kỷ niệm của Trường;
-       Điều phối sử dụng các phòng họp trong Trường.
4.      Công tác tổ chức – nhân sự:
-       Nghiên cứu và tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng, phát triển và điều chỉnh tổ chức bộ máy hoạt động trong Trường.
-       Quản lý công tác tổ chức nhân sự, hoạch định cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị. 
-       Lập kế hoạch nguồn nhân lực; đề xuất định biên, sử dụng, sắp xếp, điều động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng CBNV-GV trong toàn trường.
-       Nghiên cứu và phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và ban hành các quy định, quy chế, nội quy làm việc phù hợp với yêu cầu phát triển của Nhà trường;
-       Nghiên cứu, đề xuất việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với cấp trưởng và cấp phó các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc Trường;
-       Quy hoạch phát triển đội ngũ CBNV-GV phù hợp yêu cầu phát triển của Nhà trường;
-       Xây dựng kế hoạch tuyển dụng/ đề án việc làm trình Ban Giám hiệu phê duyệt, tổ chức tuyển dụng, thư mời nhận việc; ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với CBNV-GV và báo cáo Ban Giám hiệu khi có yêu cầu;
-       Theo dõi quản lý các chế độ chính sách, ngày giờ công, nâng lương, phụ cấp, thưởng phạt đối với người lao động, chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm đau, thai sản, hiếu hỉ, BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà trường và nhà nước. 
-       Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý cho đội ngũ CBNV-GV của Trường trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;
-     Tham mưu xây dựng quy trình, tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc của cán bộ, giảng viên, nhân viên.
-       Định kỳ hàng năm tham mưu theo dõi, ra soát, việc thực hiện các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực
-       Định kỳ/đột xuất báo cáo Tập đoàn Nguyễn Hoàng tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức của Trường;
Từ khóa:
Top
Top