CHỨC NĂNG CỦA PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
10/01/2017
Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác Quản trị hành chính, Tổ chức nhân sự đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường. Thực hiện công tác hoạch định, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, lương thưởng phúc lợi, quản trị hành chính văn phòng của Trường phục vụ cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu, làm việc và các hoạt động khác của Trường.
Từ khóa:
Top
Top